Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Theo đó, Bộ GD-ĐT xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.

WE LOVE VIETNAM – AMEC

Theo quyết định 05/2013/QĐ-TTg, Bộ GD-ĐT thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng các nguồn kinh phí Học bổng ngân sách nhà nước theo các đề án, dự án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng ngân sách nhà nước cấp sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ GD-ĐT về số lượng, trình độ, ngành nghề cử đi học.

Theo Quyết định này, cần mở chuyên mục dành cho công tác lưu học sinh tại trang thông tin điện tử của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh do Bộ GĐ-ĐT xây dựng, quản lý.
Cũng trong Quyết định 05/2013/QĐ-TTg, quy định rõ về hoạt động của tổ chức tư vấn du học. Cụ thể, người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ GD-ĐT cấp.
Sở GD-ĐT có trách nhiệm gửi Bộ GD-ĐT danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học đã được chứng nhận đăng ký hoạt động để Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 10/3/2013.

Hồng Hạnh