Du học Amec:Học phí du học Đức – Những thông tin hữu ích

du hoc:Du hoc DucDu học Đức: Các khoản phí hiện thời và xu hướng tương lai tại các Trường Đại học tại Đức
1. Baden-Württemberg:
Phí quản lý Sinh viên: 40 EUR/Học kỳ
Học phí chung hiện thời: 500 EUR/Học kỳ
Có khả năng từ Học kỳ 2012/2013 sẽ bỏ Học phí chung

 

2. Bayern:
Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ
Học phí chung: 100 – 500 EUR/Học kỳ
Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi
3. Berlin:
Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định
Dự kiến đến mùa thu năm 2011 sẽ không có thay đổi
4. Brandenburg:
Phí quản lý Sinh viên: 51 EUR/Học kỳ
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

5. Bremen:
Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

du hoc:Giang-duong-cac-truong-dai-hoc-Duc

6. Hamburg:
Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ
Học phí chung: 375 EUR/Học kỳ.
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định và không có giới hạn
Dự kiến từ Học kỳ 2012/2013 sẽ bỏ Học phí chung

7. Hessen:
Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ, Sinh viên nước ngoài có thể được miễn
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

8. Mecklenburg-Vorpommern:
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

9. Niedersachsen:
Phí quản lý Sinh viên: 75 EUR/Học kỳ
Học phí chung: 500 EUR/Học kỳ
Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

10. Nordrhein-Westfalen:
Phí quản lý Sinh viên nước ngoài: Tùy theo từng Trường quy định
Học phí chung: tối đa 500 EUR/Học kỳ
Học phí Cao học: Tối thiểu 100 EUR/Học kỳ
Sẽ bỏ Học phí chung từ năm học 2011/2012

11. Rheinland-Pfalz:
Học phí thu đối với Sinh viên vượt quá thời gian học tiêu chuẩn: 650 EUR/Học kỳ
Học phí Cao học: từ 51,13 – 2.556,46 EUR/Học kỳ tùy theo Chương trình

12. Saarland:
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

13. Sachsen:
Không có Học phí chung
Học phí Cao học: từ 40 – 1.500 EUR cho một khóa học

14. Sachsen-Anhalt:
Học phí thu đối với Sinh viên vượt quá thời gian học tiêu chuẩn: 500 EUR/Học kỳ
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

15. Schleswig-Holstein:
Phí quản lý Sinh viên: Tùy theo từng Trường quy định
Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

16. Thüringen:
Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ
Học phí Cao học: Có thể thu 500 EUR/Học kỳ

Nguồn tin : daadvn